HomeFriendlyInternational FriendliesGermany vs France