HomeFriendlyInternational FriendliesGermany vs Turkey